یکی از مسائلی که باعث جذب به دین و همچنین باعث دفع شدن از دین می شه، اخلاق مسلمان ها و دین دار ها.
سعی میکنیم که در این قسمت اخلاق و آداب معاشرت با هر دسته رو کم کم مطرح کنیم و انشاءالله محجبه ها هم این ها رو رعایت کنن. چون دیده می شه در دلیل بعضی از بی حجابها که می گن اون کسایی که محجبه می شن بد اخلاق هستن، تند برخورد هستن و ... هرچند این هم یک بهانه است ولی باز هم به این دسته نشان می دهیم که تصور شما از محجبه ها اشتباه است...
محجبه ها فرشته اند...خدا می داند...