برادر حسین ـعلیه السلامـ هم در کربلا بود....

قاسم و عبدالله...