تنها یک بار گفت برادر...

آن هم زمانی که برادریش را ثابت کرد...