کربلا یعنی تمام مصائب....
باور نداری؟!!
روضه می خوانم...
قد خمیده...روی نیلی...تازیانه....
کافی است....