با رفتن حسین ـعلیه السلامـ آسمان به زمین می آمد...

اگر نبود زین العابدین ـعلیه السلامـ