خواستند مصائب را تعریف کنند....

گفتم بگویید زینب....ـعلیها سلامـ