قدم هایتان را آرام بردارید....

              مبادا علی اصغر بیدار شود....

       رباب دق می کند...