این جا ضرب المثل ها هم برعکس می شود....

             آن گاه که گل ها هم خار می شوند....