به خدای خود قول داده بود خود را زینت کند....

        این شد که شد شیب الخضیب....