شیب الخضیب را تکرار کن....

         صورت به صورتِ علی اکبر....

                دست بر گلوی علی اصغر....

                        سر در دست آن ملعون....