می گویند جهنمی ها هم بر حسین گریه کرده اند...

چقدر عظیم بوده است....

             زینب چه کشیده است.....