گردن کج کن....

            کفش بر گردن بیانداز.....

                            قبولت می کند....

آب بر اهل حرم که نبسته ای؟!!!