از اسب هم پایین نیامد....

سر هم بالا نیاورد...

چشمی برای دیدن کودکانِ حرم نداشت...