سقایی را از حسین ـعلیه السلامـ یاد گرفته بود...

              


پ.ن: صفین، حسین ـعلیه السلامـ سقایی می کرد...ابالفضل شاگردی...