دست در آب برد که بگوید....

به اربابم نرسی حسرت بر دلت می گذارم....