این سه کلمه چه ارتباطی دارد نمی دانم....

آب....

       نیزه....

                عمود....