هرچه کردم عطف کنم با واو دست عباس را....

فاء می آمد و ثمّ....