عمود خیمه عباس را کشید....

               خیمه دل زینب افتاد....