تا بود حرم آرام بود...
تا رفت....
        حرم شد آه....

این است که می گویم ماه و آه