این کشته فتاده ی با مشک عباسِ حسین است

این جسمِ بی سر و بی دست عباسِ حسین است

این لبِ خشکیده در کنار علقمه که می بینی

عباسِ حسین است، سقای حسین است...