رسمِ این دیار این است...
طلب آب کنی تیر سه شعبه نصیبت می شود....


سنگ و نیزه به کنار....