عباس نرو...

          هوا شدیدا بارانی است....

باران نیزه و سنگ.....