میروم مرخصی....چند ماهه و یا چند ساله نمی دانم....ولی می دانم تا اطلاع ثانوی قصد بازگشت را ندارم...

استادم می گفت اینترنت جای انداختن و رفتن است...جای ماندن نیست....به گمانم ماندگار شده بودم....وقت دل کندن است...از این دنیای مجازی....

از همه دوستان معذرت خواهی می کنم....