می گفت آب هست، خاک هست،
ولی نمی گذارند جوانه بزنم...