خواب دیده اند اگر...

ایران را پنبه دانه فرض کرده اند...