سیاست را دو نقطه بالا نهاده اند و دو نقطه پایین....

تا بگویند:

گهی پشت به زین و گهی...