فرعون وار کودکان را می کشند...
تا شاید موسایِ خوابشان را از بین ببرند...
توهمی بیش نیست...

شاید فکر کنید که فهمیدید چی نوشتم....ولی منظورم رو هیچ کس جز اوس کریم نخواهد دانست....