کوتاه که بگویم مرگ بر آمریکا یک مکتب است

بیشتر

امام خمینی بزرگ اعجوبه عصر ما که وعده انقلاب او را معصومین در ابتدا و بعد آیت الله علامه قاضی طباطبایی مژده داده بودند، عبارتی رسا و پر مغز در مورد آمریکا دارند و آن اینست که آمریکا شیطان بزرگ است.

اگر در حال حاضر اسلامِ ایران را نزدیک ترین اسلام به اسلامِ ناب محمدی بدانیم؛ که حقیقاً هم چنین است؛ هر کشور و ملتی را که در مقابل این نور بایستد شیطانِ این اسلام محسوب میشود.امام، آمریکا را شیطان بزرگ خواند یعنی بین تمامی شیاطینی که در برابر این انفجار نور ایستاده اند، آمریکا بزرگترین آنهاست.

اگر امام گفت شیطان بزرگ آمریکاست، پس باید در برابر این شیطان بزرگ ایستادگی کرد و ایستادگی در برابر این شیطان به ایجاد و تولید سنگر و موشک "فقط" نیست! این ها فرعِ بر آن چیزی است که امام مرادش بوده. اصلِ مقصود امام حفظ ایمان بوده. فلذا باید بدانیم همان طور که هر وقت می گوییم لا اله الا الله، در ذهنمان توحید و وحدانیت خدا شکل می گیرد و در برابر آن شرک، هر وقت هم که می گوییم مرگ بر آمریکا در واقع باید مفهوم حفظ ایمان و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ در ذهنمان باشد. 

انقلاب ما انفجار نور بود. مقابله با نور هم موجب وارد شدن در صف شیاطین می شود. بزرگترین شیطان آمریکاست. مرگ بر آمریکا باید همراه مفهوم حفظ ایمان باشد تا اثر کند.

مرگ بر آمریکا یک مکتب است. مکتب حفظ ایمان در برابر کفر...