حرف های روزنوشت من را که با آثار ناب دوستان وبلاگنویس جمع کنید می شود "+ما". می شود همان نشر ها و بازنشر هایی دور از شهر های شلوغ اجتماعی، می شود قال و قیل و هایی که قرار است دل های دور شده از از هم را دور هم جمع کند، می شود کلبه ای برای حرف ها و حدیث هایی که قرار نیست خاموش شوند، قرار است تکثیر شوند...وبلاگ های "+ما" دار:

لب هات + ذره + ماه و آه + هلال