کاش ترکی بلد بودم
روضه هایش چیزی نیست که بخواهم در این دنیا از دست دهم
 
+منبع+