گفت: زندگی سخت می گذرد...

        گفت: خودت می گویی؛ می گذرد...