گاهی اوقات بیداری هایمان را هم تعبیر کنیم خوب است...