گاهی می نویسی رویش "شکستنی است"
گاهی بیمه اش می کنی...

قلبت را بیمه کن...