مانده ام چه شد که زمین همچنان پا برجاست....

زهرا زمین خورده است...