میخ در هم نامرد بود....

زهرا میان قحطی مرد، مرد بود....