سخت است پاسخش اما...

یک زن و چهل نامرد، کوچه ای باریک...چه خواهد شد؟