قبول دارد که  "من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة" و قبول دارد که حضرت مادر،صدیقه طاهره مصداق آیه تطهیر است. و می داند که حضرت زهرا لحظه ای در امامت حضرت علی شک نکرده و با اولی و دومی هم لحظه ای با عنوان امام برخورد نکرده....اما باز هم می گوید علی امام و خلیفه نبوده