در 

اگر

به بیرون می چرخید، دلمان از میخ ها خون نبود!

منبع: لبهات