گاهی اوقات خواب و بیداری را با هم خلط می کنم.....

بیدارم ولی خواب....خوابم ولی بیدار....