جماعتی نقطه بازی می کنند اسمش را می گذارند سیاست....