گفت: پنج بعلاوه یک را ول کن پنج منهای یک را بچسب.....

راست گفت.....