به قدری که ولایت مداری را از ولایتی یاد گرفتم

وفای به عهد را از حداد عادل...