رفقا می گویند چه خبر از سیاست....ساکت می مانم، خودشان تحلیل می کنند....

نمی خواد بگی همه چی رو تو هم پیچوندن....می دونیم