ابرهای خانه علی پربار بود....

به کوچکترین بهانه ای می باریدند....