عاشقان را خبری ده ز شیدایی شمع

گو که پروانه دیگر طلبیده، زفراق او، شمع

تکمیلش با شما