مانده ام

حی علی خیر العمل که می گویند

 نماز بخوانم یا روضه