خس و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست

از چه سان روی زمین آمده ای، ای شاها!