خاک را به یک نظرت کیمیا کرده ای

وگرنه خورشید کجا و این همه نور؟!