من خاکم و تو ابوتراب

آن طور که می خواهی برای پسرانت برای من بخواه