غیرت الله باشی همین می شود

بلای خواهر را به جان می خری